Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Poprad GDPRHľadať
 
 

Mesto Poprad chráni vaše osobné údaje v zmysle nariadenia GDPR a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

 • Staráme sa o to, aby sme čo najlepšie splnili požiadavky vysokého štandardu Európskej únie.
 • S vašimi údajmi nakladáme veľmi starostlivo a citlivo.
 • Prioritne nám záleží na tom, aby Vaše osobné údaje neboli zneužité.
 • Počas spracovania vašich údajov zabezpečujeme čo najvyššiu ochranu a súkromie.
 • V prípade nutnosti prenosu osobných údajov do inej inštitúcie (Sociálna poisťovňa, daňový úrad a pod.) cez webové rozhranie používame výhradne šifrovanú komunikáciu.
 • Staráme sa o to, aby Vaše osobné údaje boli správne a presné. 
 • Dbáme na to, aby Vaše údaje boli chránené a včas dostupné.

 

GDPR – krátky prehľad

Čo znamená skratka GDPR?

GDPR = General Data Protection Regulation. Je to všeobecné nariadene EÚ o ochrane osobných údajov fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Platí od 25. mája 2018

 

Čo sú osobné údaje?

Osobným údajom je akýkoľvek údaj, ktorý vedie alebo by mohol viesť k Vašej identifikácii. Napríklad meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, biometrické údaje (snímky tváre, otlačky prstov, podpis, DNA...), telefónne číslo, e-mailová adresa, IP adresa, cookies a ďalšie.

 

Čo je cieľom GDPR?

Cieľom je zvýšiť ochranu osobných údajov a posilniť práva občanov Európskej únie v tejto oblasti. Umožniť im mať tieto informácie pod kontrolou a zaručiť im niekoľko kľúčových práv pre lepšiu ochranu: Právo na prístup k údajom, na prenosnosť osobných údajov, byť informovaný o účele a podmienkach spracovania, právo na opravu nesprávnych osobných údajov, na obmedzenie spracovania, právo namietať spracúvanie osobných údajov, vymazanie osobných údajov (v prípade, že je to relevantné).

 

Čo prináša GDPR občanom?

Poskytuje občanom v maximálnej možnej miere obmedziť hromadné, najmä neadekvátne a neodôvodnené spracovanie osobných údajov a tým aj znížiť riziko úniku a zneužitia osobných údajov. Ako občan môžete namietať spracúvanie údajov, či žiadať jeho obmedzenie. Zavedením GDPR sa posilní právo jednotlivcov byť zabudnutý, čo znamená, že ak už nechcete, aby sa vaše osobné údaje spracúvali a neexistuje zákonný dôvod, aby ich organizácia uchovávala, vymažú sa. Nariadenie sa vzťahuje tak na automatizované spracovanie osobných údajov, ako aj na manuálne spracovanie, ak sú tieto údaje uložené v evidencii alebo do nej majú byť vložené.

 

Informácie o spracovávaní osobných údajov

vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“)

 

Kontaktné údaje mesta ako správcu, prípadne spracovateľa osobných údajov:

Adresa: Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad,

IČO: 00326 470

Ústredňa: +421 52 7167 111

Fax: +421 52 7721 218

e-mail: podatelna@msupoprad.sk

 

Od 25.5.2018 nadobudlo účinnosť nariadenie GDPR a Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré upravujú zákonnosť spracúvania osobných údajov nasledovne:

 • Spracúvanie je zákonné vtedy a v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z nasledovných podmienok:
  • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
  • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
  • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
  • spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
  • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
  • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (nevzťahuje na spracúvanie vykonávané orgánmi verejnej moci pri výkone ich úloh).
 • Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností), je potrebné na plnenie úloh mesta realizovaných vo verejnom záujme alebo ak sa spracúvanie vykonáva v súvislosti s výkonom verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov. Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k splneniu zákonným povinnostiam alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.
 • Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého Mesto Poprad postupuje alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.
 • Účely spracúvania osobných údajov v pôsobnosti Mesta Poprad vyplývajú predovšetkým z úloh, ktoré mu boli vymedzené osobitnými predpismi. Zákony, ktorými sa riadi Mesto Poprad vo svojej činnosti a v zmysle ktorých spracúva osobné údaje dotknutých osôb sú najmä:
  • zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • zákon č.79/2015 Z.z. odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
  • zákon č.543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
  • zákon č.137/2010 Z. z o ovzduší v znení neskorších predpisov
  • zákon č.448/2008 Z.z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
  • zákon NRSR č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
  • zákon č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov
  • zákon č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve
  • zákon č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  • zákon č.600/2003 Z.zo prídavku na dieťa o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
  • zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
  • zákon č.372/1990 Z.zo priestupkoch v znení neskorších predpisov
  • zákon č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
  • zákon č.395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
  • zákon č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
  • zákon č.599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách v znení neskorších predpisov
  • zákon č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  • zákon č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
  • zákon č.154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
  • zákon č.300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
  • zákon č.139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
  • zákon č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
  • zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
  • zákon č.260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania nájomných vzťahov k bytom
  • zákon č.261/2011 Z.z. – o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov
  • zákon č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
  • zákon č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
  • zákon č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č.84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, v znení neskorších predpisov
  • zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
  • zákon č.150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
 • Súhlas dotknutej osoby sa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky (súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom verejnej moci) alebo nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s Nariadením  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak:
 1. už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali  alebo spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a oprávnené záujmy a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely marketingu,
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní,
 5. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

 

Ako podať žiadosť týkajúcu sa spracúvania Vašich osobných údajov

Žiadosť týkajúcu sa spracúvania Vašich osobných údajov môžete podať v prípade, že požadujete napríklad opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, prípadne  blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu a podobne.

Žiadosť môžete podať na adrese:

Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3,
058 01 Poprad,
Tel: +421 52 7167 111
e-mail: podatelna@msupoprad.sk

 

Ako si chrániť svoje osobné údaje?

Pre ochranu Vašich osobných údajov Vám odporúčame nasledujúce rady: 

 1. Dokumenty s osobnými údajmi (účty, neplatné kreditné karty,...) nevyhadzujte do smetných košov, ich likvidáciu vykonajte skartovaním alebo inou fyzickou likvidáciou.
 2. Svoje osobné doklady nedávajte z ruky mimo Váš dohľad, nedávajte ich ako zálohu pri rôznych službách a výpožičkách, poskytnite ich iba osobám, ktorým to zákon vyslovene dovoľuje.
 3. Na kopírovanie Vašich osobných dokladov musí oprávnená osoba organizácie žiadať Váš písomný súhlas, s výnimkou tých, ktoré na to majú právo na základe zákona (napr. mestský úrad, súdy, banky, poisťovne...).
 4. Pri používaní internetu zvážte, či poskytnete svoje osobné údaje (vyplnením v rôznych dotazníkoch, pri využívaní sociálnych sietí - Facebooku a ďalších, pri nákupoch...). Všetko, čo uvediete na internete, sa môže dostať k širokému okruhu ďalších ľudí, ktorí môžu Vaše osobné údaje zneužiť či už na podvody alebo inú trestnú činnosť.
 5. Pri používaní osobného počítača pravidelne aktualizujte antivírusový program, operačný systém a aplikácie.
 6. Pri otváraní e-mailovej pošty dávajte pozor na neznámych odosielateľov. Vlastnou neopatrnosťou im môžete umožniť vstup do celej svojej schránky s veľmi citlivými údajmi.
 7. Pri telefonických rozhovoroch neposkytujte svoje osobné údaje. Bezpečnosť telefonických liniek nie je dokonalá a môžete natrafiť na podvodníka, ktorý Vás môže osloviť v mene iného subjektu.
 8. Neuvádzajte svoju adresu bydliska v telefonickej hlasovej schránke.
 9. Neprezrádzajte Vaše osobné údaje, charakteristické informácie i okolnosti, ktoré by mohli byť zneužiteľné vo Váš neprospech cudzím a nedôveryhodným osobám.
 10. Všetky písomnosti vždy dôkladne prečítajte ešte pred tým, ako svoj súhlas potvrdíte svojim podpisom. Osoba, ktorá od Vás pýta Váš súhlas, je povinná Vás predtým informovať o tom, akým spôsobom bude nakladať s Vašimi osobnými údajmi a akých práv sa ako dotknutá osoba môžete domáhať.

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka